REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 15.05.2023r.

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, zasady zawierania Umów Sprzedaży, Umów o Dzieło oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 • 1.  DEFINICJE
  Formularz kontaktowy formularz dostępny na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego można się skontaktować ze Sprzedawcą drogą elektroniczną lub złożyć Zamówienie;

Formularz rejestracyjny formularz dostępny na Stronie Internetowej, który Klient powinien wypełnić, aby założyć Konto Klienta;

Klient pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie lub korzystająca w inny sposób ze Sklepu;

Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Konto Klienta indywidualny panel założony w Sklepie przez Klienta oznaczony loginem i hasłem, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta oraz jego Zamówienia. Konto Klienta i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta;

Potwierdzenie Zamówienia oświadczenie Sprzedawcy o akceptacji Zamówienia (przyjęcie oferty);

Produkt produkt fizyczny zaprezentowany w Sklepie;

Produkt Spersonalizowany Produkt wykraczający poza standardową konfigurację dostępną w Sklepie, która jest możliwa do wyboru przy danym Produkcie w Sklepie; Sprzedawca wykona Produkt Spersonalizowany na podstawie zawartej z Klientem Umowy o Dzieło;

Regulamin niniejszy regulamin;

Rejestracja przeprowadzenie przez Klienta procedury założenia Konta Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Sklep serwis internetowy dostępny pod domeną https://www.timbersky.pl/ stanowiący własność Sprzedawcy;

Sprzedawca Adrian Gach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Steel and Wood Group ADRIAN GACH z siedzibą w Tarnawa Górna 130, 45-210 Zembrzyce; NIP: 5521724507, REGON: 383201032;

Strona Internetowa strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.timbersky.pl/

Umowa o Dzieło umowa o dzieło zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na podstawie której Sprzedawca wykona określone dzieło (Produkt Spersonalizowany);

Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie;

Umowa Umowa o Dzieło lub Umowa Sprzedaży;

Usługa elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej;

Usługi Dodatkowe usługi dodatkowe, w szczególności transport Dzieła przez Sprzedawcę lub montaż Dzieła;

Zamówienie oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu Umowy Sprzedaży Produktu lub Umowy o Dzieło ze Sprzedawcą na odległość, zgodnie z Regulaminem.

 

 • 2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE. DANE KONTAKTOWE.
 1. Sklep prowadzony przez Sprzedawcę jest dostępny pod adresem: https://timbersky.pl/.
 2. Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:
 1. pisemnie na adres: Adrian Gach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Steel and Wood Group ADRIAN GACH z siedzibą w Tarnawa Górna 130, 34-210 Zembrzyce;
 2. za pośrednictwem e-mail: kontakt@timbersky.pl;
 3. telefonicznie: 500612353;
 4. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.
 1. Nabycie Produktów w Sklepie jest możliwe tylko przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą konto poczty elektronicznej.
 2. Klient Sklepu może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, wydrukowanie, pobranie, zapisanie Regulaminu na swoim urządzeniu.
 3. Informacje zamieszczone w Sklepie (opisy, ceny, parametry) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Zamówień (ofert nabycia Produktów).
 • 3.  WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze zasady współżycia społecznego oraz dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 2. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:
 1. komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej;
 1. dostęp do poczty elektronicznej;
 1. włączone zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej.
 1. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient ponosi opłaty za dostęp do Internetu zgodnie z cennikiem swojego dostawcy.
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa zalecane jest, aby urządzenie, z którego korzysta Klient było wyposażone we:
 1. wszelkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
 2. system antywirusowy,
 3. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall).
 1. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:
 1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 3. powstrzymywania się od korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego, modyfikacji tych treści,
 4. powstrzymywania się od naruszania praw własności intelektualnej.

 

 • 4. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Elektroniczne:
 1. Formularz kontaktowy (w tym składanie Zamówień i zawieranie Umów),
 2. założenie Konta Klienta.
 1. Klient może utworzyć Konta Klienta. Do utworzenia Konta Klienta konieczna jest Rejestracja.
 2. W celu dokonania Rejestracji Klient jest zobowiązany do podania następujących danych w Formularzu Rejestracyjnym:
 1. nazwy Konta Klienta,
 2. adresu e-mail,
 3. hasła.
 1. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, Klient klika „Załóż konto”. Następnie Klient otrzymuje na adres e-mail Klienta wskazany podczas Rejestracji zapytanie o potwierdzenie adresu e-mail. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia adresu e-mail Klienta, następuje utworzenie Konta Klienta - z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Klient posiadający Konto Klienta posiada dostęp do następujących funkcjonalności:
 1. historia zamówień;
 2. możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest złożone Zamówienie,
 3. zmiana podanych przez Klienta danych.
 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta.
 2. Zabronione jest udostępnianie przez Klienta danych do logowania do Konta Klienta osobom trzecim.
 3. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z Konta Klienta. Aby zrezygnować z Konta Klienta należy napisać wiadomość e-mail na adres: kontakt@timbersky.pl. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta lub wybór opcji „Usuń konto” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci Konta Klienta i usunięcie Konta Klienta.
 1. Klient może skierować reklamację co do usługi elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@timbersky.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 • 5. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY I UMÓW O DZIEŁO ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU
 1. Klient może złożyć Zamówienie u Sprzedawcy telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@timbersky.pl, Konta Klienta, w Sklepie bez rejestracji, lub poprzez złożenie Zamówienia przez Formularz Kontaktowy z zastrzeżeniem §5 ust. 15 poniżej.
 2. Klient może dokonać zakupu w Sklepie przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez wybranie odpowiedniego Produktu, jego ilości oraz w razie potrzeby podając także inne specyficzne dla danego Produktu informacje (konfiguracje dostępne w Sklepie, takie jak np. kolor, rozmiar, wymiary itp.).
 4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na Stronie Internetowej komunikaty i inne informacje. Następnie Klient klika przycisk „Do koszyka”.
 5. W panelu Koszyk, Klient może sprawdzić zawartość Koszyka, dodać lub usunąć Produkty. Następnie Klient może przejść do kontynuowania zakupów lub do opłacenia Zamówienia klikając w przycisk: „[Przejdź do płatności]”.
 6. Jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, Klient może dokonać zakupów bez rejestracji lub po kliknięciu odpowiedniego przycisku następuje przeniesienie do panelu, w którym Klient może się zalogować lub założyć Konto Klienta.
 7. W panelu zakładania Konta Klienta lub podczas dokonywania zakupu bez rejestracji należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zawarcia Umowy i wysyłki zamówionego towaru.
 8. Klient jest zobowiązany do podania następujących danych:
 1. imię, nazwisko;
 2. adres (tj. ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy),
 3. adres e-mail,
 4. nazwa firmy, NIP, adres siedziby, jeśli klient jest przedsiębiorcą.
 1. Dane, które Klient musi obowiązkowo uzupełnić są oznaczone "*".
 2. Klient jest zobowiązany również do wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 3. Klient, aby złożyć Zamówienie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.
 4. W kolejnym kroku Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie Zamówienia. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.  Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie Zamówienia, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient otrzymuje od Sprzedawcy Potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia. W potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza istotne warunki Umowy Sprzedaży.
 6. Z momentem otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Klient zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Zamówienie Produktu Spersonalizowanego (spoza konfiguracji dostępnych w Sklepie) możliwe jest tylko poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez Formularz Kontaktowy, telefonicznie lub wysłanie wiadomości e - mail na adres: kontakt@timbersky.pl. W wiadomości Klient powinien podać szczególne wymagania dotyczące zamawianego Produktu Spersonalizowanego. Klient, w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, otrzyma odpowiedź w wiadomości e- mail wysłanej na podany przez niego adres e-mail. Odpowiedź będzie zawierała ofertę możliwości wyprodukowania Produktu Spersonalizowanego, cenę, termin realizacji Zamówienia, koszty dostawy i ewentualnie ustalenia dotyczące Usług Dodatkowych. Przyjęcie oferty Sprzedawcy przez Klienta następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta (przesłanie potwierdzenia za pośrednictwem wiadomości email na adres kontakt@timbersky.pl). Umowa o dzieło pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest zawierana w momencie otrzymania potwierdzenia Zamówienia od Klienta przez Sprzedawcę. • 6.  CENA, OPCJE PŁATNOŚCI, OPCJE DOSTAWY, USŁUGI DODATKOWE
 1. Ceny w Sklepie podawane w złotych polskich i zawierają podatek (ceny brutto).
 2. Sprzedawca realizuje dostawę i montaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Płatność za Produkt może nastąpić:
 1. przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia;
 2. za pobraniem przy odbiorze Produktu.
 1. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki. Sposoby dostawy, opcje płatności są dostępne w zakładce "Dostawa i płatność" na stronie Sklepu. W tej zakładce są ponadto opisane koszty dostawy, które są zależne od wybranego sposobu dostawy oraz miejsca dostawy i które są każdorazowo doliczane do Zamówienia. Informacja o wysokości kosztów jest wysyłana w Potwierdzeniu Zamówienia zgodnie z informacją przedstawioną w zakładce „Dostawa i płatność”).  
 2. Klient może zamówić bezpłatną Usługę Dodatkową w postaci montażu.
 3. Sprzedawca wystawia dokument finansowy potwierdzający dokonanie płatności oraz przesyła go na adres e-mail Klienta lub łącznie z Produktem.
 4. W chwili odbioru towaru Klient, jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku reklamacji, które dotyczą uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu towarów, Klient zostanie poproszony o przedstawienie protokołu szkodowego podpisanego przez dostawcę przesyłki i Klienta (postanowienie nie dotyczy Konsumenta).
 5. Realizacja Zamówienia Produktu rozpoczyna się:
 1. w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty - w chwili zaksięgowania wpłaty ceny Produktu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 2. w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 6 tygodni od odpowiednio zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub od zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca informując o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie wskazuje również najniższą cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeśli dany Produkt znajduje się w Sklepie mniej niż 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, Sprzedawca wskazuje również najniższą cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie od wprowadzenia tego Produktu do asortymentu Sklepu do dnia wprowadzenia obniżki. 
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony w czasie. • 7.  REKLAMACJA PRODUKTÓW 

         (ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność Produktu z Umową.
 3. Konsument może złożyć reklamację:
 1. w formie pisemnej na adres: Adrian Gach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Steel and Wood Group ADRIAN GACH z siedzibą w Tarnawa Górna 130, 34-210, Zembrzyce;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: kontakt@timbersky.pl.
 1. Sprzedawca zaleca, aby reklamacja zawierała następujące informacje:
 1. dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, firma i NIP (jeśli dotyczy), adres do korespondencji, adres e-mail),
 2. przedmiot reklamacji (rodzaj i data powstania niezgodności z Umową),
 3. żądanie reklamacji.
 1. W przypadku otrzymania reklamacji, która jest niekompletna Sprzedawca może wezwać Konsumenta do jej uzupełnienia, w taki sposób, aby mógł rozpatrzyć reklamację.
 2. Konsument może złożyć reklamację korzystając z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć i dostarczyć odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca dostarczy odpowiedź na reklamację na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez Konsumenta w reklamacji drogą wybraną przez Konsumenta.
 4. Konsument jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt na adres: Adrian Gach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Steel and Wood Group ADRIAN GACH z siedzibą w Tarnawa Górna 130, 34-210 Zembrzyce. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Produkt Sprzedawcy, w miejscu, w którym Produkt się znajduje.  
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać naprawy lub wymiany Produktu.
 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z żądaniem naprawy lub wymiany Produktu,
 3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci żądania naprawy lub wymiany,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
 1. zostało one przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 1. W odniesieniu do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność z Umową na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca informuje, że z uwagi na użycie materiałów naturalnych (drewna, marmuru, granitu) kolor tych części Produktów może nieznacznie odbiegać odcieniem (różnica w tonacji kolorystycznej) od zdjęć umieszczonych na Stronie Internetowej. Ponadto przerosty, słoje w materiale mogą występować w innym układzie, w inny sposób niż na zaprezentowanym Produkcie na Stronie Internetowej.   • 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem §8 ust. 12 poniżej Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni:
 1. od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu,
 2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 3. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
 1. w formie pisemnej na adres: Adrian Gach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Steel and Wood Group ADRIAN GACH z siedzibą w Tarnawa Górna 130, 34-210 Zembrzyce;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: kontakt@timbersky.pl.
 1. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu korzystając z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Produkt należy odesłać na adres: Adrian Gach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Steel and Wood Group ADRIAN GACH z siedzibą w Tarnawa Górna 130, 34-210 Zembrzyce.
 7. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu do Sklepu ponosi Konsument.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia co do Produktu Spersonalizowanego.

 

 • 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązanie ewentualnych sporów w postępowaniu mediacyjnym. Zasady rozwiązania sporu określą Strony.
 2. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń, poprzez:
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
 3. skorzystanie z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,
 4. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej.
 1. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie UOKIK dostępnej pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 

 • 10. OPINIE

  Sprzedawca nie podejmuje działań w celu zagwarantowania, że opinie pochodzą od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca posiada prawo do dokonania zmian w Regulaminie w szczególności w następujących przypadkach:
 1. zmiany przepisów prawa,
 2. zmiany w asortymencie Sklepu,
 3. zmiany sposobów płatności lub dostaw,
 4. zmiany technologiczne.
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej.
 2. Sprzedawca informuje Klienta o zmianach w Regulaminie poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji, które będą uregulowane odrębnym regulaminem oraz do zmiany cen, udzielania rabatów, wprowadzania nowych Produktów lub wycofywania Produktów, bez uszczerbku dla praw nabytych Konsumentów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się na Stronie internetowej Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już Umów oraz zamówień złożonych przez Konsumenta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej. Zmiana Produktów nie dotyczy zawartych już Umów Sprzedaży oraz zamówień złożonych przez Konsumenta.
 7. Umowa Sprzedaży i Umowa o Dzieło zawierana jest w języku polskim na podstawie przepisów prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory rozpatrywane są przez sąd polski według właściwości ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności Sprzedawcy. Postanowienia nie stosuje się do Konsumentów, wobec których właściwość sądu ustala się na zasadach ogólnych.
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to w tym zakresie nie obowiązuje. W pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2023r.
 • ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:Wzór formularza odstąpienia od umowyWzór formularza reklamacji
Dzięki Tobie adoptowaliśmy niedźwiedzia - chrońmy razem z WWF zagrożone gatunki zwierząt! Z każdego zakupionego przez Was mebla przekazujemy środki na wsparcie i ochronę naturalnego środowiska, w którym żyją niedźwiedzie. To małe cegiełki, z których budujemy przyszłość i przetrwanie tego zagrożonego gatunku! Dziękujemy za zaufanie i Wasze wsparcie!
Opinie klientów
Jestem pod wrażeniem jakości mebli. Stoliki kawowe są cudowne. Polecam
Szybko, sprawnie, fachowe doradztwo i terminowa dostawa. Pozdrawiam, Pani z Instagrama"
Zamówiłam meble przez social media. Obsługa klienta bardzo pomocna. Jestem zadowolona z zakupu! 
Przepiękny stół! Panowie, którzy dostarczyli meble bardzo mili i pomocni. Polecam Timbersky!
Lekkie opóźnienie, ale warto było czekać, ponieważ stoliki kawowe są wyjątkowo piękne, daje 5/5. Gorąco polecam.
Jesteśmy zadowoleni. To juz nasz drugi zakup w tej firmie. Za każdym razem ten sam, pełen profesjonalizm.
Nie podejmujemy działań w celu zagwarantowania, że opinie pochodzą od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.
Bestsellery
Ławka z drewnianym siedziskiem "MEISSA" 03
zobacz produkt
Wieszak do przedpokoju z półką "SARIN" 04
zobacz produkt
Ławka z drewnianym siedziskiem "ASCELLA" 04
zobacz produkt
Stolik kawowy drewniany "SKAT" 03
zobacz produkt
Zapisz się na nasz newsletter, aby być na bieżąco.
Wpuść naturę do swojego domu! 

Wszystkie prawa zastrzeżone
cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram